Användarvillkor

Användarvillkor

Genom att klicka på "Acceptera", accepterar du att dessa användarvillkor blir tillämpliga om du väljer att använda denna webbsida eller andra webbsidor från ieye, använda tjänster i ieye-butiker, få en synundersökning eller syntest (screening) genomförd av ieye, att köpa och använda glasögon från ieye (hädanefter gemensamt benämnda "Tjänsten"). Tjänsten tillhandahålls av ieye AB, org.nr. 559176-7172 samt dess dotter- samarbets- eller intressebolag (hädanefter benämnd ”ieye”). Kontaktuppgifter till ieye framgår på ieye.com. Om du inte accepterar dessa Användarvillkor, skall du inte använda Tjänsten. Användarvillkoren utgör ett bindande avtal för Tjänsten mellan dig och ieye. Dessa villkor är ett komplement till ieye’s Köp- och leveransvillkor.

Ålderskrav

Tjänsten får endast nyttjas om du är äldre än 12 år, då med målsmans tillstånd.

Användarens ansvar

Du förbinder dig att endast använda Tjänsten om a) du har friska ögon, b) inte har något av de symtom som finns beskrivet här nedan, c) inte har fastställd, diagnostiserad eller misstanke om någon ögonsjukdom, ögonproblem, ögoninflammation, ögonallergi, d) inte äter någon av de mediciner som beskrivs här nedan. Om du är frisk då Tjänsten påbörjades men får ögonproblem/sjukdomar/symtom senare så skall du sluta använda Tjänsten. Notera att Tjänsten inte innefattar undersökningar av dig som kan fastställa eller upptäcka ögonsjukdomar, ögoninflammationer eller andra ögonrelaterade problem. Genom dessa begränsningar så är det extra viktigt att du bara använder Tjänsten om du har helt friska ögon. Om du har symtom enligt nedan beskrivning eller misstänker ögonsjukdom eller ögonproblem så skall du snarast göra en ögonundersökning hos en ögonspecialist.

Om du specifikt har något av följande symtom så förbinder du dig att inte använda Tjänsten: Dubbelseende, samsynproblem, skelning, färgblindhet, ljusblixtar, plötslig dimsyn eller synnedsättning, allt ser grått och suddigt ut, ovanlig ljuskänslighet, röda, gula eller missfärgade ögon, blödningar i ögat, grumlingar/maskar/streck/nät/svarta/mörka fläckar i synfältet, kladdig eller rinnig vätska i ögat, känsla att man "har något i ögat", svullnader/skav/smärta/ont eller brännande känsla i ögat, ovanligt tryck i ögonen, grusiga ögon, huvudvärk, illamående, ömhet och rodnad i ögonlocket, ögonfransar som försvinner, sår eller smuts i ögat, kliande i ögat, ovanligt torra ögon, inflammationer i ögat, svårt att hålla ögonen öppna, du blinkar okontrollerat, du har fått ett slag mot ögat, bokstäver faller bort då du läser en längre text, ögonlocken drar åt något håll, samt andra ögonproblem som inte kan anses var vanliga.

Om du har diabetes, allergier eller tar vissa mediciner

Om du har diabetes förbinder du dig att endast använda Tjänsten förutsatt att du regelbundet kontrollerar dina ögon hos en ögonspecialist. Diabetes kan leda till allvarliga ögonsjukdomar och ieye kan inte genomföra de undersökningar som du behöver om du har diabetes. Vissa ögonallergier kan påverka din syn. Bland annat allergisk konjunktivitet. Vissa mediciner kan ge temporära synproblem; däribland antibiotika, allergimediciner, antiarytmiska läkemedel, medicin mot högt blodtryck, vissa smärtstillande preparat, långvarig behandling med kortison. Om du har ögonallergier eller äter denna typen av medicin förbinder du dig att inte använda Tjänsten.

Om du har kontaktlinser eller opererat dina ögon

Om du nyligen (senaste 12 månaderna) opererat dina ögon, fått nya linser i ögat, eller om du har kontaktlinser i ögon så förbinder du dig att inte använda Tjänsten. Autorefraktioner och tryckmätningar kan då vara farliga och skada dina ögon. Innan syntester sker så skall du informera ieye om detta och även fått denna information av personal som arbetar för ieye. Om du inte givit eller erhållit sådan information skall du inte nyttja denna webbsida eller köpa glasögon av ieye. Notera att opererade ögon, ögon med isatta linser eller ögon med kontaktlinser kan ge felaktiga mätresultat och felaktiga glasstyrkor.

Regler för respekt och diskriminering

När du använder Tjänsten skall du förhålla dig till följande regler: Ej använda förolämpande, kränkande, provocerande eller hotfullt språk. Ej använda ett språkbruk som är diskriminerande vad gäller kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, ålder, etnisk tillhörighet. Hot eller trakasserier är inte tillåtna. ieyes personal får endast kontaktas vid nyttjande av Tjänsten i en ieye-butik. Om du inte förhåller dig till dessa regler får du inte nyttja Tjänsten och ieye har rätt att blockera dig från webbsidor och att besöka ieye-butiker.

Övriga begränsingar av tjänsten

Om du har följande synfel så skall du inte använda Tjänsten: Myopia lägre än -6.0 dioptrier, astigmatism lägre än -4.0 dioptrier, hyperopia större än +4.0 dioptrier, skillnader i styrka mellan ögon som är större än +/- 1.50 dioptrier, plusstyrka på ena ögat och minusstyrka på andra ögat, skelningar, samsynproblem, prismabehov i glas, korrigerad visus som är lägre än 1.00. ieye har flera andra begränsningar i Tjänsten och ieye har rätt att när som helst ändra sådana begränsningar utan att informera dig. ieyes personal har också rätt att genom en egen bedömning neka dig att använda Tjänsten. Detta kan bero på säkerhetsskäl eller andra skäl som kan resultera i att Tjänsten inte kan användas på ett tillfredsställande sätt. Exempel kan vara språk- eller förståelseproblem, synlig påverkan av mediciner, alkohol eller droger, beteende- och användarproblem av instrument eller vilket annat problem som helst vilket bedöms kunna påverka så att mätningar kan bli felaktiga. ieye har också rätt att neka dig eller spärra dig från att nyttja Tjänsten, om du tidigare fått leverans av glasögon eller syntester som inte har fungerat tillfredsställande för dig eller ieye, eller om du blivit informerad att inte nyttja Tjänsten eller om du brutit mot något Användarvillkor eller Köp- och leveransvillkor. ieyes policy är att i dessa fall återbetala beloppet du betalt till ieye och rekommendera dig att i stället besöka en ögonspecialist eller traditionell optiker. ieye återbetalar i dessa fall endast det belopp du betalt till ieye, inte andra eventuella omkostnader du haft i samband med nyttjandet av Tjänsten.

Nyttjanderättigheter

Om inget annat anges är Tjänsten till för ditt personliga och icke-kommersiella bruk. Du får inte ändra, kopiera, distribuera, sälja, överföra, återge, publicera, licensiera, skapa härledda arbeten från, överföra eller sälja någon information, programvara, produkt eller tjänst som erhållits från nyttjandet av Tjänsten. Du kan visa och elektroniskt kopiera, ladda ner och skriva ut papperskopior av det material som finns på ieyes webbplatser för ditt eget icke-kommersiella bruk, förutsatt att du inte ändrar eller tar bort någon upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt. All annan användning av material på ieyes webbplatser, inklusive men ej begränsat till ändringar, återgivande, distribution, nyutgivning, visning eller överföring av innehållet på ieyes webbplatser utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet. Allt material du laddar ner, inklusive men ej begränsat till programvara, filer, grafik, data eller något annat innehåll, ägs av ieye eller ieyes licensgivare. När du laddar ner detta material tillhandahålls det av ieye under en licens som kan återkallas. ieye behåller fullständig äganderätt till programvaran och alla tillhörande immateriella rättigheter. Du får inte distribuera eller sälja materialet, eller bakåtkompilera, disassemblera eller på annat sätt omvandla det till någon annan form. Du får inte skapa en hyperlänk till en annan webbplats.

Ansvarsfriskrivning

ieye utfärdar inga garantier eller utfästelser om riktigheten eller fullständigheten av denna webbplats eller av Tjänsten. Denna webbplats och Tjänsten och det material, information, tjänster och produkter på denna webbplats eller produkter du handlar av ieye, inklusive, men utan begränsning, text, grafik och länkar, tillhandahålls "i befintligt skick" och utan garantier (förutom garantier specificerade i Köp- och leveransvillkoren) av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, frånsäger ieye alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier, icke-intrång, frihet från datorvirus, och garantier som följer av sedvanlig affärssed eller prestanda. ieye gör inte gällande eller garanterar att de funktioner som finns på webbplatsen och vid nyttjande av Tjänsten kommer att vara oavbrutna eller felfria, att fel kommer att rättas till, eller att denna webbplats och andra ieye webbplatser eller den server som gör webbplatserna tillgängliga är fri från virus eller andra skadliga komponenter. ieye utfärdar inga garantier eller utfästelser om användning av material på ieyes webbplatser med avseende på fullständighet, korrekthet, exakthet, lämplighet, nytta, aktualitet, tillförlitlighet eller på annat sätt. Utöver ovanstående, i den utsträckning som tillämplig lag tillåter, är det du (och inte ieye) som står för hela kostnaden för nödvändig service, reparation eller korrigering.

Ansvarsbegränsning

I den utsträckning tillämplig lag tillåter, är ieye under inga omständigheter ansvariga för direkta, indirekta, särskilda, straffbara, tillfälliga, exemplifierande skador eller följdskador, eller några som helst skador, även om ieye tidigare har informerats om risken för sådana skador, vare sig i en åtgärd under kontrakt, försumlighet eller någon annan teori, som uppstår ur eller i samband med användningen, oförmågan att använda, eller utförande av information, tjänster, produkter och material som finns tillgängligt från denna webbplats, eller genom tjänster, glasögon eller andra produkter som är erhållna från ieye. Dessa begränsningar gäller oavsett fel i otillräckligt syfte för någon begränsad åtgärd. För undvikande av tvivel ska ingenting häri begränsa ieye’s ansvar för personskador som orsakats av vårdslöshet.

Diverse

ieye kan när som helst utan föregående meddelande eller kompensation göra ändringar av Tjänsten. ieye kan också upphöra att tillhandahålla Tjänsten när som helst och radera de data som finns i Tjänsten och som har samlats in och behandlats via dem utan föregående meddelande. ieye kan när som helst enligt eget gottfinnande ändra eller komplettera dessa användarvillkor genom att meddela dig om förändringarna i Tjänsten eller kontakta dig på annat sätt. Ändringarna börjar gälla när ändringen har meddelats på Tjänsten eller när ett meddelande som levereras på annat sätt har skickats. Genom att fortsätta använda Tjänsten efter ett sådant meddelande godkänner du de ändrade användarvillkoren. Om du inte vill godkänna villkoren kan du tyvärr inte fortsätta använda ieye’s Tjänster efter ändringen. ieye har rätt att fritt överföra avtalet som utgör dessa användarvillkor till en tredje part genom att meddela dig om detta i Tjänsten eller genom att kontakta dig på annat sätt.

Ytterligare information

Detta avtal gäller från och med 2020-11-01. Villkoren skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvister avgörs av allmän domstol i Sverige med tingsrätten som första instans. Om du har några frågor som rör tjänsterna eller dessa användarvillkor kan du kontakta ieye via e-post på support@ieye.com. Meddelanden och klagomål rörande det avtal som utgörs av dessa användarvillkor ska skickas utan dröjsmål till support@ieye.com.